Papers, Please و تجربۀ زیستن در قفس آهنین بوروکراسی

Papers, Please و تجربۀ زیستن در قفس آهنین بوروکراسی

در دنیایی که در آن فقط بمب‌ها بدون ویزا بین این کشور و آن کشور در سفر هستند، متقاضیان انسانی اما برای دو متر جابه‌جایی در یک وجب خاک خدا باید به ارباب‌ها کاغذ و گذرنامه نشان دهند. Papers, Please در حالی بر در می‌کوبد که صدای تکان خوردن‌های «قفس آهنین» شبیه به نفخ صور شده است. کیست این مهمان ناخوانده؟