۸۰ میلیون دلار برای نقاشی یک جوان ۵۰۰ ساله!

۸۰ میلیون دلار برای نقاشی یک جوان ۵۰۰ ساله!

نوشته ۸۰ میلیون دلار برای نقاشی یک جوان ۵۰۰ ساله! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.