۸۰ درصد از فروش بازی های کپکام به صورت دیجیتالی بوده است

۸۰ درصد از فروش بازی های کپکام به صورت دیجیتالی بوده است
کپکام در جلسه سهام‌داران و سرمایه‌گذاران اخیر خود اعلام کرده ۸۰ درصد از فروش کلی آن‌ها، به فروش دیجیتالی مربوط می‌شود