کارگردان بازی Gotham Knights از علت تصمیم نویسندگان آن برای کشتن بتمن می‌گوید

کارگردان بازی Gotham Knights از علت تصمیم نویسندگان آن برای کشتن بتمن می‌گوید

کشته شدن بتمن در بازی Gotham Knights دلیل خاص خود را داشته و با حال و هوای این دنیا در ارتباط است.