چرا مصطفی زمانی، اکبر عبدی را دوست دارد؟

چرا مصطفی زمانی، اکبر عبدی را دوست دارد؟

نوشته چرا مصطفی زمانی، اکبر عبدی را دوست دارد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.