پروانه ساخت برنامه جدید عادل فردوسی پور صادر شد

پروانه ساخت برنامه جدید عادل فردوسی پور صادر شد

به نظر پروانه ساخت برنامه جدید عادل فردوسی پور با نام ۹۹ (نود و نه) از سوی وزارت ارشاد اسلامی صادر شده است.