واکنش خانه موسیقی به تخریب خانه زنده یاد پرویز مشکاتیان

خانه موسیقی ایران نسبت به تخریب خانه پدری زنده یاد پرویز مشکاتیان در شهر نیشابور که به ثبت ملی هم رسیده بود اعتراض کرد.

نوشته واکنش خانه موسیقی به تخریب خانه زنده یاد پرویز مشکاتیان اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.