نگاهی کلی بر پلتفرم در بازی‌های ویدئویی: ریشه‌های نا‌شناخته

نگاهی کلی بر پلتفرم در بازی‌های ویدئویی: ریشه‌های نا‌شناخته

پلتفرم‌ها به‌عنوان زیربنای سازنده بازی‌های ویدئویی از موضوعاتی میان‌رشته‌ای هستند که مطالعات در این حوزه نتوانسته است میزان اهمیت و ژرفای تأثیر این موضوع را در تجربه بازیکن و فرهنگ بازی‌های ویدئویی نمایان سازد.