نگاهی کلی بر رابط کاربری در بازی‌های ویدیویی؛ دستیاران مداخله جو

نگاهی کلی بر رابط کاربری در بازی‌های ویدیویی؛ دستیاران مداخله جو

برقراری تعادل میان کاربرد و زیبایی برای یک رابط بازی چالشی بر سر راه طراحان است؛ چراکه واسطه‌ها باید زمینه‌های کاربردی جهان تخیلی بازی را پوشش دهند. در این مقاله سراغ بررسی موضوع رابط کاربری خواهیم رفت.