نگاهی کلی بر جنسیت در بازی‌های ویدئویی – چندضلعی های جان‌دار

نگاهی کلی بر جنسیت در بازی‌های ویدئویی - چندضلعی های جان‌دار

در حالی‌که الگوهای بزرگ‌سال و نوع نگاه جنسیتی دربازی‌های ویدئویی در بازارهای شرقی و آسیایی بیشتر از ایالات‌متحده دیده شده است نقش فناوری در شکل‌دهی فرهنگ مردانه در این بازی‌ها قابل‌انکار نیست.