نقد فیلم Nobody Knows I’m Here

نقد فیلم Nobody Knows I’m Here

باری که از گذشته بر دوش مانده است، باید روزی بر زمین گذاشته شود. Nobody Knows I’m Here سبک‌کردن بار گذشته است. با زومجی و نگاهی به این فیلم همراه باشید.