نقد فیلم Mulan

نقد فیلم Mulan

در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد که فیلم Mulan اهداف زیادی را دنبال کرد و متاسفانه به اکثر آن‌ها دست نیافت. ولی با کمی دقت می‌بینیم که اثر مورد بحث بی‌نظم‌تر از آن است که از ابتدا هدف ارزشمندی را دنبال کرده باشد.