نقد فیلم I’m No Longer Here – دیگر این‌جا نیستم

نقد فیلم I’m No Longer Here – دیگر این‌جا نیستم

جدا‌افتادگی، فقر فرهنگی و اقتصادی، و مواردی از این دست، تمام دلایل و ریشه‌هایی که سعی در تحلیل جامعه‌شناسانه فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها دارند، می‌توانند در مواردی ناکام بمانند. باید جست و جو را کنار گذاشت و تماشا‌گر بود. با زومجی و نقد فیلم I’m No Longer Here همراه باشید.