مهران رجبی: به خاطر سلفی گرفتن کرونایی شدم!

مهران رجبی: به خاطر سلفی گرفتن کرونایی شدم!

نوشته مهران رجبی: به خاطر سلفی گرفتن کرونایی شدم! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.