مقدمه طوفانی مسعود فراستی درباره فقدان سردار سلیمانی

مقدمه طوفانی مسعود فراستی درباره فقدان سردار سلیمانی: شخصا در دلم از نبود این شخص عزادارم ،کنار پا برهنه ها بود با پا برهنه ها جلو آمریکایی ها ایستاد. قاسم سلیمانی نماد مقاومت همه آزادگان جهان بود.