معرفی شخصیت لوسیفر سمائیل مورنینگ استار

معرفی شخصیت لوسیفر سمائیل مورنینگ استار
در این قسمت از سری مقاله معرفی شخصیت کمیکی، به سراغ یکی از پسران محبوب خدا که از بهشت به جهنم تبعید شد و بر آن فرمانروایی می‌کرد، یعنی لوسیفر مورنینگ استار رفتیم