مجری تلویزیون که ترسی از بیماری نداشت به کرونا مبتلا شد

مجری تلویزیون که ترسی از بیماری نداشت به کرونا مبتلا شد

نوشته مجری تلویزیون که ترسی از بیماری نداشت به کرونا مبتلا شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.