متین ستوده: منِ هنرمند سواد سیاسی ندارم و نباید در سیاست دخالت کنم

متین ستوده: منِ هنرمند سواد سیاسی ندارم و نباید در سیاست دخالت کنم

نوشته متین ستوده: منِ هنرمند سواد سیاسی ندارم و نباید در سیاست دخالت کنم اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.