ماموریت واقعی دث استروک در سری کتاب کمیک Batman: The Adventures Continue مشخص شد

ماموریت واقعی دث استروک در سری کتاب کمیک Batman: The Adventures Continue مشخص شد

قسمت جدید سری کتاب کمیک Batman: The Adventures Continue نشان می‌دهد که دث استروک توسط یک شرور دیگر استخدام شده تا به گاتهام برود و بتمن را از میان بردارد.