ماجرای خنده دار اشتباه گرفتن قهرمان تکواندوی کشورمان با یوسف کرمی که تقلید صدا می کند

ماجرای خنده دار اشتباه گرفتن قهرمان تکواندوی کشورمان با یوسف کرمی که تقلید صدا می کند.