فلش چطور می‌تواند تمام اعضای لیگ عدالت را به قتل برساند؟

فلش چطور می‌تواند تمام اعضای لیگ عدالت را به قتل برساند؟

فلش به‌طور مخفیانه، قدرتمندترین عضو تیم لیگ عدالت به حساب می‌آید و اگر اراده کند می‌تواند هرکسی را که در دنیای دی سی دوست دارد، به قتل برساند.