عذرخواهی غیرمنتظره فراستی بابت خواندن اشتباه شاهنامه

عذرخواهی غیرمنتظره فراستی بابت خواندن اشتباه شاهنامه

نوشته عذرخواهی غیرمنتظره فراستی بابت خواندن اشتباه شاهنامه اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.