صحبت‌های کارگردان Star Wars: The Last Jedi در مورد پیش‌درآمدهای جنگ ستارگان

صحبت‌های کارگردان Star Wars: The Last Jedi در مورد پیش‌درآمدهای جنگ ستارگان

رایان جانسون از اهمیت دومین سه‌گانه‌ی جنگ ستارگان در شکل‌گیری شخصیت دارت ویدر می‌گوید.