سیروس مقدم به خاطر کدام بازیگر موهایش را از ته زد؟

سیروس مقدم به خاطر کدام بازیگر موهایش را از ته زد؟

نوشته سیروس مقدم به خاطر کدام بازیگر موهایش را از ته زد؟ اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.