سرنوشت سکانس پُرحاشیه «آقازاده» به اینجا ختم شد

سرنوشت سکانس پُرحاشیه «آقازاده» به اینجا ختم شد

نوشته سرنوشت سکانس پُرحاشیه «آقازاده» به اینجا ختم شد اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.