رویداد کمیکی Joker War یک متحد قدیمی را تبدیل به یک دشمن بزرگ کرد

رویداد کمیکی Joker War یک متحد قدیمی را تبدیل به یک دشمن بزرگ کرد

رویداد Joker War روان یکی از متحدان مهم خانواده بتمن را شکسته است؛ همین اتفاق ممکن است که این شخصیت را به یک تهدید بسیار بزرگ برای این خانواده قهرمانی تبدیل کند.