دی سی اخیرا یکی از بزرگترین شروران سری کتاب کمیک Batgirl را کشت

دی سی اخیرا یکی از بزرگترین شروران سری کتاب کمیک Batgirl را کشت

یکی از شرورترین شرورهای بخش بتمنی دنیای دی سی، اخیرا فداکاری‌ای را انجام داد که همه چیز را در زندگی باربارا گوردن یا همان بت گرل تا حد خیلی زیادی تغییر می‌دهد.