دیمین وین هویت بتمن را در دست گرفت

دیمین وین هویت بتمن را در دست گرفت

از آنجایی که دنیای DCEASED: Hope at World’s End نیاز به یک بتمن داشت، نسخه جوان‌تر را به‌دست آورد و دیمین وین پا جای پدرش گذاشت و تبدیل به بتمن جدید شد.