دن هارمون، خالق Rick and Morty یک سریال انیمیشنی جدید برای فاکس می سازد

دن هارمون، خالق Rick and Morty یک سریال انیمیشنی جدید برای فاکس می سازد

شبکه فاکس در حال همکاری با دن هارمون، یکی از خالقان سریال Rick and Morty برای ساخت یک سریال انیمیشنی جدید است.