در کدام مناطق ابر اقیانوس ابر وجود دارد؟

در کدام مناطق ابر اقیانوس ابر وجود دارد؟
مناطقی در ارتفاعات ایران وجود دارند که اقیانوسی از ابر در آن‌ها جریان دارد و می‌توانید حضور در میان ابرها و راه رفتن روی آن‌ها را تجربه کنید