در سوگ فرزند حقیقی ایران زمین که عاشقانه زیست

در سوگ فرزند حقیقی ایران زمین که عاشقانه زیست

نوشته در سوگ فرزند حقیقی ایران زمین که عاشقانه زیست اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.