خاطره علی ضیاء از فاجعه «منا» و ارتباط آن با کرونا

خاطره علی ضیاء از فاجعه «منا» و ارتباط آن با کرونا

نوشته خاطره علی ضیاء از فاجعه «منا» و ارتباط آن با کرونا اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.