خاطره خانم بازیگر از اولین باری که با همسر بداخلاقش مواجه شد!

خاطره نسیم ادبی از اولین باری که با همسرش اقای ابراهیم اثباتی اشنا شد.

نسیم ادبی : ایشون اینقدر بداخلاق بود که اولین بار با خودم میگفتم چطور میشه با ایشون حرف زد یا تمرین کرد!