حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی بازی Cyberpunk 2077 مشخص شد

حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی بازی Cyberpunk 2077 مشخص شد

در انتهای برنامه نایت سیتی وایر، مشخصات سیستم پیشنهادی و حداقل سیستم مورد نیاز بازی Cyberpunk 2077 مشخص شد.