جواد خیابانی به نادر سلیمانی: امیدوارم رژیم بگیری!

جواد خیابانی به نادر سلیمانی: امیدوارم رژیم بگیری!

نوشته جواد خیابانی به نادر سلیمانی: امیدوارم رژیم بگیری! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.