ثور برای درست کردن چکش خود، از دوستانش درخواست کمک می‌کند

ثور برای درست کردن چکش خود، از دوستانش درخواست کمک می‌کند

ثور که در حال حاضر در یک چرخه تکرار شونده‌ی مشکلات قرار دارد، قرار است خیلی زود چکش مخصوص خود یعنی میولنیر را از دست بدهد و از دوستانش برای بازگرداندن آن کمک می‌خواهد.