تیگ نوتارو جانشین کریس دلیا در فیلم Army of the Dead شد

تیگ نوتارو جانشین کریس دلیا در فیلم Army of the Dead شد
طبق خبرهای منتشر شده، زک اسنایدر تصمیم به حذف کریس دلیا از فیلم Army of the Dead گرفته و تیگ نوتارو جایگزین این بازیگر شده است