تونی استارک در قسمت اول مجموعه Iron Man به ریشه‌های خود بازگشت

تونی استارک در قسمت اول مجموعه Iron Man به ریشه‌های خود بازگشت

تونی استارک در قسمت ۱ سری کتاب کمیک Iron Man با پوشیدن لباس جدید خود، باری دیگر مهر تایید را بر ایده بازگشت به ریشه‌ها زد و سبک رترو را برای لباس جدید خود انتخاب کرد.