تفاوت سفرهای مردانه با سفرهای غیرمردانه از نظر مهران مدیری!

مهران مدیری، پته مردها را روی آب ریخت!

نوشته تفاوت سفرهای مردانه با سفرهای غیرمردانه از نظر مهران مدیری! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.