تعریف ماه‌چهره خلیلی از رمانتیک بودن همسرش

تعریف ماه‌چهره خلیلی از رمانتیک بودن همسرش

نوشته تعریف ماه‌چهره خلیلی از رمانتیک بودن همسرش اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.