تصاویر حضور هنرمندان در خانه نعیمه نظام دوست برای گرامی داشت یاد ماه چهره خلیلی

تصاویر حضور هنرمندان در خانه نعیمه نظام دوست برای گرامی داشت یاد ماه چهره خلیلی

نوشته تصاویر حضور هنرمندان در خانه نعیمه نظام دوست برای گرامی داشت یاد ماه چهره خلیلی اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.