تریلر جدیدی از بازی Anno 1800 بسته‌ الحاقی Land of Lions را نشان می‌دهد

تریلر جدیدی از بازی Anno 1800 بسته‌ الحاقی Land of Lions را نشان می‌دهد
در بسته‌ی الحاقی جدید بازی Anno 1800 به قاره‌ای شبیه آفریقا سفر کنید و به کمک امپراطور آن منطقه بشتابید تا با استفاده از سیستم آبیاری جدیدی بیابان‌زدایی کنید