تاریخ شروع پخش فصل چهارم انیمه Attack on Titan مشخص شد؛ انتشار تریلر جدید

تاریخ شروع پخش فصل چهارم انیمه Attack on Titan مشخص شد؛ انتشار تریلر جدید
سرانجام تاریخ شروع پخش فصل چهارم انیمه Attack on Titan مشخص شد و درکنار آن یک تریلر جدید نیز از این انیمه مورد انتظار منتشر شده است