بغض ماه‌چهره خلیلی در ویدئویی که قرار بود پسرش ۱۰ سال دیگر ببیند

بغض ماه‌چهره خلیلی در ویدئویی که قرار بود پسرش 10 سال دیگر ببیند

نوشته بغض ماه‌چهره خلیلی در ویدئویی که قرار بود پسرش ۱۰ سال دیگر ببیند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.