برگزیدگان جشنوارۀ «خانه، تصنیف، ترانه» اعلام شدند

نتایج جشنوارۀ «خانه، تصنیف، ترانه» از سوی انجمن موسیقی استان کرمانشاه پس از اتمام مرحلۀ داوری اعلام شد.

نوشته برگزیدگان جشنوارۀ «خانه، تصنیف، ترانه» اعلام شدند اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.