بردلی کوپر درباره ماهیت «کاملاً بی‌معنی» و «خالی از خلاقیت هنری» اسکار صحبت می‌کند

بردلی کوپر درباره ماهیت «کاملاً بی‌معنی» و «خالی از خلاقیت هنری» اسکار صحبت می‌کند

Bradley Cooper با سابقه هشت بار نامزدی جایزه اسکار، این جوایز را بستر مواجهه هنرمندان با حس خودخواهی، پوچی و تزلزل عاطفی معرفی کرده و ماهیت آن را کاملاً بی‌معنی و خالی از خلاقیت هنری توصیف می‌کند.