بتمن در کمیک Teen Titans به بزرگترین شکست خودش اعتراف کرد

بتمن در کمیک Teen Titans به بزرگترین شکست خودش اعتراف کرد

در قسمت ۲ کمیک Teen Titans، بتمن به بزرگ‌ترین اشتباه خود اعتراف می‌کند. متاسفانه همین اعتراف هم باعث می‌شود که او بزرگ‌ترین متحد خود یعنی دیمین وین را از دست بدهد.