ببینید | خاطره استثنایی «بهتاش فریبا» از کتک خوردنش در کلاس سانشو با لهجه شیرین همدانی در دورهمی!

ببینید | خاطره استثنایی «بهتاش فریبا» از کتک خوردنش در کلاس سانشو با لهجه شیرین همدانی در دورهمی!

نوشته ببینید | خاطره استثنایی «بهتاش فریبا» از کتک خوردنش در کلاس سانشو با لهجه شیرین همدانی در دورهمی! اولین بار در موسیقی ایرانیان. پدیدار شد.