بازی Tell Me Why فاصله‌ی کمتری بین انتشار اپیزودهای خود خواهد داشت

بازی Tell Me Why فاصله‌ی کمتری بین انتشار اپیزودهای خود خواهد داشت

 استودیو دونت‌ناد اینترتینمنت قصد دارد فاصله‌ی زمانی بین انتشار اپیزودهای بازی Tell Me Why را کاهش دهد.