بازی Call of Duty: Modern Warfare احتمالا تاکنون ۳۰ میلیون نسخه فروش داشته است

بازی Call of Duty: Modern Warfare احتمالا تاکنون ۳۰ میلیون نسخه فروش داشته است
اطلاعات منتشر شده حاکی از این است که احتمالا بازی Call of Duty: Modern Warfare در کمتر از یک سال، ۳۰ میلیون نسخه فروش داشته است